Stanovy AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z. s.

Část I. Úvodní ustanovení

 1. Název spolku je AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s. (dále jen Spolek).
 2. Sídlo Spolku je Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm, 75661
 3. Tyto stanovy upravují činnost Spolku.

Část II. Účel spolku

 1. Uspokojování zájemců o sport u dětí, mládeže a dospělých prostřednictvím provozování atletiky.
 2. Organizování sportovní činnosti svých členů se speciálním zaměřením na atletiku a vytváření podmínek pro činnost atletiky.
 3. Organizování atletických soutěží na území města, okresu a kraje.
 4. Technické zajišťování atletických soutěží jednotlivců i družstev na úrovni klubu, okresu – města, kraje a ČR.
 5. Zastupování a prosazování zájmu české atletiky před státními orgány ČR a před orgány územní samosprávy.
 6. Organizace sportovních akcí.
 7. Pořádání kurzů, seminářů, školení nebo jiných vzdělávacích akcí pro trenéry a širokou veřejnost s cílem zvyšovat a rozvíjet jejich kvalifikaci pro sportovní aktivity.
 8. Poskytování služeb v oblasti sportu a zdravého životního stylu.

Část III. Všeobecné zásady

1) Spolek sdružuje občany žijící na území České republiky, kteří chtějí naplňovat účel a poslání spolku uvedené v čl. II těchto stanov bez ohledu na státní příslušnost, národnost, pohlaví, rasu, původ, povolání, politické či jiné smýšlení a náboženské vyznání.

2) Člen Spolku může být členem jiného spolku nebo svazu.

Část IV. Členství

1) Vznik členství

 • Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba bez ohledu na státní příslušnost, národnost, pohlaví, rasu, původ, povolání, politické či jiné smýšlení a náboženské vyznání. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 • Členy spolku jsou všichni zakladatelé spolku a členové nově přijatí za níže uvedených podmínek.
 • Rozlišuje se členství osob zletilých a nezletilých (mladších 18 let), přičemž rozdílná práva a povinnosti uvedených druhů členství stanoví tyto Stanovy.
 • Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho účelů, poslání a cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku a uhrazení členských příspěvků.
 • Žádost o členství se podává formou písemné přihlášky zaslané na adresu sídla spolku. Žádost o členství osoby mladší 18 let podává její zákonný zástupce.
 • Členství schvaluje Předseda nebo Místopředseda spolku nebo jím pověřený člen spolku na základě písemné přihlášky osoby, která se chce stát členem, případně písemné přihlášky zákonného zástupce osoby mladší 18 let, doručené na adresu sídla spolku.
 • Členství ve spolku vzniká schválením přihlášky a současně uhrazením členského příspěvku.

2) Práva a povinnosti členů

 1. Právem každého člena spolku je:
  1. Podílet se na činnosti spolku,
  1. Užívat výhod člena spolku,
  1. Obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
  1. Účastnit se členské schůze
  1. Kdykoliv ze spolku vystoupit
 2. Další práva a povinnosti členů spolku, kteří dosáhli zletilosti (věk 18 let):
  1. Zletilý člen má právo nahlížet do účetnictví spolku,
  1. Zletilý člen má právo hlasovat a rozhodovat na členské schůzi,
  1. zletilý člen má právo volit a odvolávat předsedu a místopředsedu spolku, případné další orgány, jsou-li zřízeny a být volen do těchto orgánů spolku

Povinností každého člena je:

 1. Dodržovat stanovy spolku, jakož i další vnitřní předpisy spolku,
  1. Chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
  1. Hradit členské příspěvky a poplatky ve výši a termínech určených stanovami nebo vnitřními předpisy spolku,
  1. Svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen,
  1. Respektovat rozhodnutí orgánů spolku.
 • Členské příspěvky:
 • Každý člen, vyjma níže uvedených pěti zakladatelů spolku, má povinnost hradit členské příspěvky ve stanovené výši a termínu.
  • Výši členských příspěvků, jejich splatnost, jakož i další podmínky pro úhradu stanoví vnitřním předpisem předseda spolku.
  • Základní členský příspěvek je stanoven jako příspěvek roční.
 • Zánik členství:

Členství zaniká:

A) vystoupením – písemnou odhláškou člena spolku.

O zrušení členství může požádat každý člen, a to písemnou formou. Členství zaniká v den doručení písemné odhlášky na adresu sídla spolku k rukám předsedy spolku.

B) zánikem členství pro neplacení členských příspěvků.

Členský příspěvek za příslušné kalendářní období musí být zaplacen v termínu splatnosti, který určí Předseda vnitřním předpisem. Nebude-li tak učiněno, členství zaniká dnem následujícím po skončení období, za které byly členské příspěvky řádně uhrazeny, příp. členství zanikne den následující po termínu splatnosti členského příspěvku, pokud členský příspěvek nebude ve stanoveném termínu splatnosti uhrazen.

C) vyloučením člena členskou schůzí nebo Předsedou pro hrubé porušování stanov.

D) úmrtím člena.

E) zánikem Spolku.

Část V. Orgány spolku

 1.  Organizační strukturu tvoří tyto stabilní orgány spolku:
  1. Členská schůze
  1. Statutární orgán – výbor (dále jen “Výbor”)
 2. Statutárním orgánem spolku je Výbor, který volí Členská schůze z řad členů spolku.
 3. Svolání schůze orgánů spolku se provádí prostřednictvím e-mailových kontaktů uvedených v přihlášce člena. Každý člen je povinen udržovat jím sdělený e-mailový kontakt aktivním.
 1. Členská schůze
  1. nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně,
  1. řádnou členskou schůzi svolává předseda minimálně jednou ročně, a to minimálně jeden měsíc před datem jejího konání,
  1. mimořádnou členskou schůzi je povinen svolat Předseda do 1 měsíce poté, co o svolání mimořádné členské schůze požádá alespoň 1/2 členů spolku,
  1. vyjma rozhodování o odvolání nebo volně členů Výboru spolku a rozhodování o změně či doplnění stanov, je členská schůze usnášeníschopná, je-li řádně svolána a je-li přítomna dvoutřetinová většina všech zletilých členů. Usnesení členské schůze jsou platná, pokud je dvoutřetinová většina přítomných zletilých členů schválí,
  1. při rozhodování o odvolání nebo volbě členů Výboru spolku a rozhodování o změně či doplnění stanov, je členská schůze usnášeníschopná, je-li řádně svolána a je-li přítomnou alespoň 80% všech zletilých členů. Usnesení členské schůze v otázce odvolání nebo volby členů Výboru a změně či doplnění stanov jsou platná, pokud je schválí alespoň 80% všech zletilých členů. Každý zletilý člen má jeden hlas.

Členské schůzi přísluší:

 1. schvalování zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření spolku,
  1. schvalování rozpočtu spolku na příští období,
  1. volba a odvolání členů Výboru spolku,
  1. rozhodování o změně stanov.
 • Statutární orgán – výbor
  • Výbor je tvořen Předsedou, Místopředsedou a dalším členem, resp. dalšími členy.
  • Počet členů je 3 a může být změněn pouze změnou Stanov.
  • Způsob jednání: Za Spolek jednají Předseda a Místopředseda, a to každý samostatně.
 • Předseda a Místopředseda:
  • jedná samostatně,
  • jedná jménem Spolku, podepisuje za něj a zastupuje navenek,
  • rozhoduje v obecných záležitostech fungování Spolku, včetně dispozice s majetkem Spolku,
  • funkce končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím, zánikem Spolku.
 • Předsedovi přísluší:
  • svolávat a vést členskou schůzi, ověřovat její usnášeníschopnost, pořídit zápis z jejího jednání,
  • vedení agendy členské schůze a seznam členů spolku,
  • zajištění vedení zákonem stanovených agend a účetnictví spolku,
  • navrhovat a vydávat vnitřní předpisy spolku,
  • přijímat přihlášky nových členů spolku a rozhodovat o vyloučení členů,
  • spravovat majetek spolku,
  • svolávat a vést řádnou členskou schůzi nejméně jedenkrát za rok, svolávat mimořádnou členskou schůzi dle pravidel těchto stanov,
  • zajistit všechny ostatní činnosti související s chodem spolku a naplňováním jeho účelu dle těchto stanov,
  • rozhodovat o dalších záležitostech, které nejsou těmito stanovami nebo zákonem svěřeny jinému orgánu spolku.

Část VI. Majetek a hospodaření

 1. Činnost spolku je financována z jeho vlastních zdrojů, darů a příspěvků jiných organizací, institucí, fyzických a právnických osob, účelových dotací či příspěvků a nadačních grantů. O využívání získaných prostředků rozhoduje Předseda, resp. Místopředseda.
 2. Za vlastní zdroje se považují členské příspěvky, poplatky, příjmy z vlastní činnosti a výnosy vlastního majetku.
 3. Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek, finanční prostředky a nehmotný majetek, závazky a pohledávky. Majetek získaný formou účelových dotací či příspěvků je považován rovněž za majetek spolku.
 4. Při ukončení činnosti spolku navrhuje Předseda, resp. Místopředseda další využití majetku, která schvaluje členská schůze.
 5. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

Část VII. Závěrečné ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
 2. Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty alespoň 80% všech zletilých členů spolku.
 3. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Podpisem vyjadřují souhlas s obsahem těchto stanov členové Výboru, resp. zakládající členové Spolku.

V Rožnově pod Radhoštěm 21.10.2019

Mgr. Martin Navařík, předseda

…………………………………………………

Ing. Marek Tretera, místopředseda

………………………………………………..

Michal Křiva, člen výboru

………………………………………………..