Po 11 letech pauzy (běhal se nepřetržitě v letech 1995-2013) znovu obnovený oblíbený běh do vrchu – 20. ročník Krakonoš Český pohár v běhu do vrchu (1. ročník pod novým pořadatelem AC Sportguides Rožnov p. R)

Informace o závodě: Marek Tretera 727 863 850, Martin Navařík 734 570 502, sportguides.roznov@gmail.com

Podmínky účasti

  • Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
  • Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
  • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.
  • Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. 
  • Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
  • Z důvodu nařízení vlády vyhlášené k situaci kolem COVID-19 je každý účastník této výzvy povinen pravidla dodržovat a je sám sobě zodpovědný za své činy.
  • Závod se uskuteční za každého počasí. Pouze v případě extrémních podmínek (bouřky, kroupy apod.) je Pořadatel oprávněn posunout start závodu nebo přeložit na jiný termín. Startovné se účastníkům v takovém případě přesouvá na nový termín.
  • Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
  • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.